Entrevista a Bernat Galmés, d’Endavant ses Salines

Entrevista a Bernat Galmés, d’Endavant ses Salines

1. Quin balanç fas d’aquesta darrera legislatura?

Un suspens total. Hi ha tantes coses millorables, tantes que s’han fet malament i tantes que no s’han fet, que es faria llarg d’enumerar -i m’agradaria poder-ho fer-. És cert que ha estat un legislatura singular, a causa de la crisi derivada de la pandèmia, però també és cert que les administracions supramunicipals han posat més recursos que mai a disposició dels Ajuntaments, i això pràcticament no s’ha vist reflectit en el nostre municipi. No s’ha fet res que no s’hagi fet també a altres municipis, en canvi a altres municipis sí s’han fet coses que aquí no hi hagut manera de fer-les.

A part d’això, la tònica habitual ha estat un equip de govern controlat pel PP tancat en ell mateix, sense cap planificació ni full de ruta, autocomplaent, que no accepta propostes ni crítiques, que ha jugat a l’enfrontament en certs temes, que no s’ha preocupat de res fins aquests darrers mesos per veure si aconsegueix continuar igual 4 anys més, que, alhora, ha intentat apropiar-se els projectes, idees o fites d’altres, i que per ocultar les seves mancances i falta de gestió sovint ha espargit públicament «bulos» i desinformacions per culpar el Consell, el Govern o l’oposició sobre temes que només l’equip de govern és responsable, tot això sumat a un batle que no ha sabut fer poble. Mai no havia vist una manera de fer política tan perjudicial per a una sana convivència en el nostre municipi.

2. Quin és el problema més greu que té Ses Salines en aquest moment? Quines accions voleu dur a terme per solucionar-lo?

N’hi ha diversos, però pens que el més urgent és el jovent i les oportunitats que tenen en el nostre municipi per poder desenvolupar el seu projecte de vida. L’accés a l’habitatge és també un problema greu al nostre municipi, però se veu accentuat en els cas dels joves, que encara no tenen els recursos necessaris per accedir-hi i els preus dificulten que se puguin emancipar. Pel que fa a l’oci i temps de lleure, les activitats per a ells també són molt limitades actualment. Això, juntament amb altres factors, propicia que les persones joves s’estableixin a altres pobles, i això ens ha de preocupar si volem un futur per al nostre municipi.

La solució que proposa Endavant és donar confiança als joves perquè participin activament en construir el poble que volem. Crearem un Consell Municipal de Joventut, perquè siguin els mateixos joves qui assessorin les activitats o polítiques que s’han de dur a terme per al seu benestar i gaudi. I també crearem un parc municipal d’habitatge que doni solució a l’emancipació dels joves i a emergències socials. És per aquest motiu que hi ha tantes joves incorporacions a l’equip d’Endavant: és una mostra del nostre compromís amb el jovent i de què també el jovent confia amb el projecte d’Endavant per donar solució als seus problemes reals.

3. Quina solució plantejau per a la mobilitat i la manca d’aparcaments a sa Colònia?

Proposam la regulació dels aparcaments a la Colònia de Sant Jordi. És a dir, tornar aprovar una ORA. Un any més tornam a dur aquesta proposta al programa electoral, i esperam aquesta vegada tenir el suport suficient de la ciutadania per poder-ho implantar, ja que l’equip de govern actual ha demostrat que no ho vol fer.

El model que proposam nosaltres de regulació dels aparcaments, a grans trets, és que sigui lliure i gratuït per als empadronats a la Colònia de Sant Jordi, i a un preu simbòlic anual per als empadronats a la resta del municipi. També hi hauria condicions especials per als treballadors al nucli de la Colònia. Les persones no empadronades al municipi sí que haurien d’abonar el tiquet de manera normal, tal com feim nosaltres quan anam a qualsevol altra banda de l’illa.

4. Quines altres propostes teniu per sa Colònia i per Ses Salines?

En el nostre programa hi ha un total de 125 propostes, elaborades per l’equip d’Endavant i també per persones col·laboradores i simpatitzants del nostre projecte. D’entre elles destacaria l’elaboració d’un nou pla general urbanístic per corregir errors en l’actual i sobretot per tenir un municipi del segle XXI preparat per als reptes futurs; la creació del Consell de Joventut; impulsar la creació d’un casal de joves, juntament amb l’impuls d’un/a educador/a de carrer i dinamitzador juvenil; la creació d’un Consell de Cultura Municipal; aconseguir habitatge públic i crear un parc municipal d’habitatge per a joves i emergències socials; reclamar que 1r i 2n d’ESO se puguin cursar al municipi; la millora i promoció de les infraestructures esportives que tenim actualment; l’especial cura que tindrem en la millora, manteniment i creació de nous parcs infantils; ajudar la gent gran a l’hora de realitzar tràmits telemàtics; eixamplar voravies, sobretot a la Colònia; invertir més en les empreses locals; tenir en compte la perspectiva de gènere en totes les àrees de gestió; modernització de l’enllumenat públic; tenir sempre una opció d’escola d’estiu municipal; tenir els serveis de platges a punt cada any quan hi hagi usuaris; col·laborar amb el Govern en la construcció del Centre de Salut a la Colònia i proposar solucions per tenir metge permanent; retornar la Junta de Districte als coloniers i colonieres… Sense oblidar la organització de la celebració del centenari del nostre municipi, que serà el 2025. I podria continuar amb moltes propostes més, perquè pens que tots els punts del nostre programa valen la pena.

5. El centre del poble és un desgavell – la gent deixa el cotxe allà on li dona la gana quan va al bar o a comprar, els bars i restaurants ocupen la totalitat de les aceres amb taules i cadires, … – Proposau alguna solució?

Sí. Aprovarem una ordenança d’ocupació de via pública respectuosa amb el dret dels vianants i que eviti les barreres arquitectòniques, compatibilitzant-la amb l’activitat econòmica dels comerços. Tenim clar que els comerços donen vida al poble, però també que els vianants i usuaris de les vies tenen uns drets que se’ls ha de garantir. Nosaltres estam convençuts que poden coexistir ambdós interessos per aconseguir un poble còmode, atractiu, i amb les oportunitats necessàries perquè les persones gaudeixin de viure-hi.

6. S’hauria de millorar la recollida de fems? Com? Trobau que fa falta un punt verd a ses Salines?

Quan la passada legislatura vàrem instaurar el porta a porta a ses Salines, va ésser una gran millora en la recollida de fems, prou criticada en el seu moment pel PP. Tan malament no deu funcionar aquest sistema, quan el PP va aprovar instaurar el porta a porta a tota la Colònia de Sant Jordi. D’això ja fa mesos, ens demanam per què no ho han fet públic encara, i per què no ho han volgut implementar abans de les eleccions…

No obstant, sí que pens que hi ha una millora destacable a fer al respecte, i és la recollida als generadors singulars -els comerços i empreses-, que el govern actual n’ha baixat la freqüència de recollida d’algunes fraccions, i pens que s’haurien de tornar augmentar, perquè en alguns casos és cert que necessiten més freqüència.

Pel que fa a la pregunta del punt verd al nucli de ses Salines, el principal problema que tenim és que actualment hi ha dificultat de sòl i espai per tenir-ne un amb les condicions requerides. De totes maneres, també és necessari i urgent que l’àrea d’aportació de residus de ses Salines se gestioni bé per evitar alguns dels problemes que patim.

7. L’antic convent de les monges franciscanes i l’escola vella fa anys i panys que estan infrautilitzats? Sou partidaris de donar-los nous usos i una nova vida? Quin?

Més que infrautilitzats! Pens que són dos espais que no se’ls ha sabut donar un ús complet, ni tampoc el manteniment adequat. Per exemple, a dia d’avui, els banys públics de l’Escola Vella encara estan impracticables i fora de servei: no surt ni aigua! I és una llàstima, perquè es tracta d’un lloc cèntric, al costat d’un parc infantil, on es podrien mantenir alguns usos, però seria un bon lloc perquè els joves poguessin tenir el seu espai de reunió, mitjançant una bona gestió i coordinació d’un/a educador/a de carrer o dinamitzador juvenil.

Per a Ca ses Monges, la idea inicial era convertir l’edifici en l’espai cultural de referència del municipi. Actualment ja hi ha l’Escola de Música i la Colla de Dimonis, però hauria estat interessant afegir-hi la biblioteca, crear més espais per a associacions culturals i traslladar l’escoleta a un nou edifici, però aquesta idea haurà de quedar en suspens després que l’equip de govern actual hagi reformat l’escoleta en aquest mateix lloc. Sí que és cert, emperò, que hi ha marge per millorar l’aprofitament d’aquest edifici per a usos més socials, i en això hi treballarem.

8. Ses Salines no disposa de polígon industrial, la qual cosa crea molts de problemes als empresaris que s’hi volen establir i també crea problemes als veïnats que han de conviure, a vegades, amb activitats i renous molestos. Què proposau per solucionar aquest problema?

No comptam amb polígon industrial, però sí amb una zona urbana on se permeten aquests usos, tot i que també està permès l’ús residencial. És cert que això crea certs conflictes, que per altra banda ja havíem detectat. Aquest és un dels assumptes que cal abordar en el nou pla general urbanístic per donar solucions als afectats, i per garantir que les empreses puguin continuar desenvolupant la seva activitat amb seguretat i garanties.

9. Falten llocs de lleure per als joves. Teniu cap proposta per posar-hi remei?

És una de les nostres grans preocupacions, com hem avançat anteriorment. Les solucions han de venir de diverses bandes: la primera, per part de l’Ajuntament, que ha de posar a disposició dels joves dels mecanismes i eines perquè puguin iniciar i desenvolupar el seu projecte de vida al municipi; i la segona, per part dels mateixos joves, que amb les eines que l’Ajuntament ha de posar al seu abast han de poder decidir i organitzar quines són les activitats de lleure que consideren més adients per a ells per sentir-se orgullosos de viure al nostre municipi.

Les eines que posarem a la seva disposició són clares: el Consell Municipal de Joventut, el parc d’habitatge municipal, i el nou pla general urbanístic que haurà permetre i preveure espais on es puguin dur a termes les activitats que els joves elegeixin.

10. La població salinera ha crescut molt, com ho voleu fer per adaptar els serveis municipals a aquest augment demogràfic?

És cert que la població ha augmentat, sobretot la flotant i la de temporada, però no hem vist un augment significatiu en els empadronaments. En tot cas, és cert que en determinades èpoques convivim moltes més persones que habitualment.

Els serveis municipals a tenir en compte són, bàsicament, de tres naturaleses: de recursos naturals, d’infraestructures i energia, i de caire humà.

Els recursos naturals que tenim, principalment el subministre d’aigua, pens que fins ara ha estat adequat, però arran del canvi accelerat en el clima que provoca el canvi climàtic és hora de plantejar polítiques d’estalvi d’aigua o cercar solucions per a recollida i emmagatzematge, tant per a necessitats públiques com privades.

Pel que fa a les infraestructures i energia, les depuradores, per ara, tenen capacitat suficient per fer front a l’augment de població, i energèticament no som encara autosuficients, ni a nivell municipal ni a nivell d’illa. S’han fet avanços en diferents legislatures en aquest sentit, i també l’Institut Balear d’Energia està treballant per posar-hi remei. Hem de continuar en aquest camí. En canvi, els serveis que afecten a recursos humans són els més difícils d’adaptar. Al meu parer, tenim una policia, brigada i administració pensada per donar servei a una població inferior a la que hem de fer front, i no es poden augmentar les plantilles degut a l’anomenada llei Montoro. En aquest sentit sí que pens que pot ésser un problema greu de cara al futur i que l’Ajuntament ha d’estar ben preparat i organitzat per optimitzar tots els recursos humans que té per donar un millor servei a la ciutadania.

11. Quines polítiques voleu implementar per facilitar la integració als nouvinguts?

En el nostre programa electoral proposam la creació d’un “pack” de benvinguda per als nous residents o visitants on puguin aprendre el funcionament del municipi, els llocs d’interès, les activitats que s’hi realitzen, etc… Per exemple, com es realitza la recollida de residus, els horaris d’atenció de l’administració, les associacions i entitats del municipi, zones comercials i d’esbarjo, oferta d’activitats recreatives o esportives, etc. Creim que és un bon punt de partida amb el quals els nouvinguts podran integrar-se i adaptar-se dins la nostra societat.

12. Pots explicar en una frase perquè t’hauríem de votar?

Perquè només si Endavant està al govern se podrà garantir el canvi que desitja la ciutadania respecte al que s’ha vist en aquesta legislatura, tot de la mà d’un equip preparat que combina experiència i joventut per encarar amb força els reptes actuals i de futur.

Sobre L'autor

Articles relacionats

Escriu una Resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.