L’ajuntament de Campos convoca una plaça de Treballador Social

AJUNTAMENT DE CAMPOS
CONVOCATÒRIA PER CREAR UNA BORSA DE TREBALLADOR/A SOCIAL PER CONCURS.
 • El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils
Creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Campos

En data 30 d’abril de 2020 la Batlia de l’Ajuntament de Campos va dictar resolució relativa a la creació d’una borsa de treball per cobrir una plaça de treballador/a social, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’Ajuntament de Campos, part dispositiva de la qual es transcriu a continuació:

Resolc:

1. Aprovar les bases que han de regir el procés selectiu per la creació d’una Borsa de treball per la cobertura d’una plaça de treballador/a social amb caràcter laboral mitjançant concurs, per proveir temporalment necessitats urgents en els serveis socials de l’Ajuntament de Campos.

2. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Campos i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva tramitació.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU DE CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A SOCIAL AMB CARÀCTER LABORAL MITJANÇANT CONCURS, PER PROVEIR TEMPORALMENT NECESSITATS URGENTS EN ELS SERVEIS SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE CAMPOS

PRIMERA.- Objecte

L’objecte de la present convocatòria és la creació, mitjançant concurs, d’una plaça de treballador/a social en règim de personal laboral de caràcter temporal.

El motiu de la provisió d’aquesta borsa és reforçar les tasques a l’àmbit social davant l’increment de les demandes de cobertura de les necessitats bàsiques provocades per la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

SEGONA.- Funcions a desenvolupar

 • Oferir informació, orientació i assessorament en matèria de drets, prestacions, i dels recursos socials existents, facilitant l’accés de la ciutadania al mateixos.
 • Detecció i recepció de casos que puguin ser objecte d’intervenció en l’àmbit dels Serveis Socials, així com de les dificultats i necessitats principals que presentin les persones usuàries.
 • Derivació de les persones usuàries, quan es valori necessari, cap als recursos que siguin més adequats per satisfer les seves necessitats i demandes.
 • Estudi, valoració i diagnòstic de les necessitats socials de les persones usuàries a través d´ un anàlisi individualitzat de cada cas amb l’ús de tècniques i eines de treball social.
 • Disseny de la intervenció, gestió de les prestacions i mobilització dels recursos disponibles per a donar solució a les necessitats presentades per la persona usuària.
 • Avaluació i seguiment dels casos que ho requereixin, sobretot en situacions on existeixen menors o persones majors en situació de risc o exclusió social.
 • Gestió de prestacions econòmiques.
 • Elaboració d’informes socials, històries socials, entrevistes i realització de visites domiciliàries en els casos que sigui necessari.
 • Coordinació amb altres professionals de l’àmbit dels Serveis Socials, educatiu, salut, tercer sector, etc., sempre que sigui necessari i en benefici de la persona usuària.
 • Qualsevol altra funció relacionada amb el lloc de feina i perfil professional.

TERCERA.- Requisits i condicions de les persones aspirants

a) Tenir nacionalitat espanyola sense perjudici del que disposa l’article 57 del Text Refòs aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

b) Tenir complerts 16 anys i no excedir, en el seu cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa, d’acord amb la legislació vigent.

c) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se incurs en cap dels supòsits d’incompatibilitat previstos en la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

d) No trobar-se incurs en causa d’incapacitat previstes a la legislació vigent.

e) Estar en possessió d’una titulació oficial d’estudis universitaris de diplomatura, llicenciatura, grau en treball social o equivalent.

f) Acreditar els coneixements de la llegua catalana corresponent al nivell B2 o equivalent, mitjançant certificat emès per l’Òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o equivalent per l’Administració d’acord amb la normativa vigent (Ordre del Conseller d’Educació Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, 12 de març de 2013).

g) Acreditar no haver estat condemnat/condemnada per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, tràfic d’éssers humans o explotació de menors, mitjançant l’aportació del Certificat de delictes de naturalesa sexual.

h) Permís de conducció B i disponibilitat de vehicle.

QUARTA.- Instàncies i termini de presentació

Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s’ajustaran al model normalitzat de sol·licitud de l’annex I. Les sol·licituds de participació en la convocatòria, juntament amb la documentació que correspongui, s’han de presentar necessàriament en el registre general d’entrada de l’Ajuntament de Campos, www.ajcampos.org, seu electrònica.

En el cas de no poder accedir-hi a la seu electrònica i atès la situació actual d’urgència, s’habilitarà la direcció de correu secretaria@ajcampos.org on es podrà trametre còpia dels documents. En tot cas, qualsevol incidència que pugui ocórrer amb l’enviament dels documents, serà responsabilitat de la persona aspirant.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per motius d’urgència, qualsevol sol·licitud que es registri d’entrada a l’Ajuntament de Campos fora del termini dels 5 dies hàbils següents a la publicació de les bases al BOIB, no s’admetrà I l’aspirant quedarà exclòs del procediment de selecció.

Juntament amb la sol·licitud emplenada (annex I) les persones aspirants han d’adjuntar còpia de la documentació següent:

a) Document nacional d’identitat en vigor, o en cas de no posseir nacionalitat espanyola document acreditatiu de la personalitat, i si n’és el cas permís de residència.

b) Titulació oficial d’estudis universitaris de diplomatura, llicenciatura, grau en treball social o equivalent.

d) Certificat català B2 o equivalent.

d) Certificat de delictes de naturalesa sexual.

e) Permís de conducció B.

e) Mèrits aportats que s’avaluaran en la fase de concurs.

La participació en aquest procediment selectiu implica l’obligació, a requeriment de l’ajuntament, d’acreditar els requisits, així com la concreció o aclariment dels mèrits, en un termini màxim de 24 hores.

El tribunal podrà demanar als interessats els aclariments o, si s’escau, la documentació addicional que estimi oportuna, amb l’única finalitat de comprovar la veracitat dels mèrits aportats amb la sol·licitud per participar en aquest procés selectiu.

CINQUENA.- Mèrits

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 10 punts que s’atorguen seguint els següents criteris:

– Experiència en serveis socials comunitaris bàsics a l’administració pública: 0,40 punts per mes complet.

– Experiència en altres àrees de treball social a l’administració pública: 0’20 punts per mes complet

– Experiència en serveis socials comunitaris bàsics a fundació, entitat o empresa: 0’10 punts per mes complet.

2. FORMACIÓ REGLADA

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 9 punts que s’atorguen seguint els següents criteris:

Formació universitària de grau i post grau relacionat amb serveis socials (quan no s’hagi acreditat com a requisit):

– Especialista universitari/expert universitari i altres estudis de postgrau: 3 punts per cadascun que s’acrediti.

 • Grau/llicenciatura: 4 punts per cadascuna que s’acrediti.
 • Master: 4 punts per cadascun que d’acrediti.
 • Títol de doctor/a: 5 punts.

3. CONEIXEMENTS ORALS I ESCRITS DE CATALÀ

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 2 punts que s’atorguen seguint els següents criteris i es valoran com a mèrit d’acord amb la següent escala:

 • Certificat de nivell C1: 1,00 punt
 • Certificat de nivell C2: 1,50 punts
 • Certificat de llenguatge administratiu (LA) 0’50 punts

En cas que la persona aspirant acrediti la possessió de més d’un certificat, només s’ha d’atorgar puntuació per al certificat que acrediti majors coneixements, excepció feta del certificat LA (coneixements de llenguatge administratiu), pel qual s’ha d’addicionar 0,50 punts.

Aquest mèrit s’ha d’acreditar formalment mitjançant certificat expedit pel Govern Balear o títol, diploma o certificat equivalent segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013).

SISENA.- Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres, i pel mateix nombre de suplents.

El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/ària, i les seves decisions s’adoptaran per majoria.

Composició:

a)  Presidenta: Beatriu Zamorano, bibliotecària-arxivera.

b) Vocals:

Joana Serra Dilme, Treballadora Social de l’Ajuntament de Campos.

Jose Luis Martínez Ojeda, Treballador Social de l’Ajuntament de Campos

Maria Teresa Llompart Fortesa, Educadora Social Municipal.

c) Secretari: Miquela Vanrell Rigo, Tècnica de Gestió de la Mancomunitat Mitjorn.

d) Suplents: els que designin els titulars.

Podrà actuar com a personal assessor el designat per les administracions a les quals s’hagi sol·licitat col·laboració.

L’abstenció i la recusació dels membres del tribunal es regularà pels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Són funcions del tribunal qualificador:

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per les persones aspirants, en la forma establerta en aquestes bases.

b) Requerir, si escau, a les persones aspirants que hagin acreditat mèrits amb defectes formals, a l’efecte de la seva esmena, o quan sigui necessari un aclariment d’algun dels mèrits acreditats en temps i en forma.

c) Confeccionar una llista, per ordre de prelació, de les persones que formen part de la borsa.

d) Resoldre les reclamacions presentades, en el termini establert i en la forma escaient, per les persones aspirants.

e) Elevar a la Batlia la composició definitiva de la borsa.

SETENA.- Puntuació i nomenament

El tribunal avaluarà els mèrits al·legats pels aspirants en la forma que determinen les bases i exposarà el resultat al tauler d’anuncis de la corporació i a la pàgina web oficial de l’Ajuntament de Campos.

La puntuació obtinguda en el procés selectiu determinarà l’ordre de situació de les persones aspirants de major a menor puntuació dins el llistat. En cas que es produeixin empats, s’han de resoldre segon els criteris següents:

a) Major puntuació a l’apartat d’experiència laboral.

b) Major puntuació a l’apartat de formació reglada.

c) Sorteig.

A partir del dia següent de la publicació i durant un termini d’un dia hàbil els aspirants podran al·legar les rectificacions pertinents sobre la valoració provisional dels mèrits del concurs. La resolució de les observacions o reclamacions s’hauran de resoldre dins el termini dels tres dies següents.

La puntuació final d’aquest procés selectiu es publicarà al tauler d’edictes de la corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament de Campos i l’aspirant seleccionat haurà de presentar, en el termini d’un dia, els documents acreditatius de què reuneix els requisits establerts a la base tercera.

Si dins el termini indicat i llevat de casos de força major, l’aspirant proposat no presentés la documentació o no tingués els requisits exigits, no podrà ser nomenat i restaran anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què hagués pogut incórrer per falsedat en la instància.

VUITENA.- Borsa de treball

Es crearà una borsa de treball amb els aspirants admesos, ocupant els llocs d’aquesta borsa per ordre de major puntuació, per tal de cobrir aquesta plaça en el supòsit de renúncia o baixa del titular.

L’ordre d’oferta d’incorporació seguirà estrictament el de la puntuació obtinguda a la selecció realitzada.

S’ha de comunicar a la persona aspirant a qui correspongui, el lloc i el termini en els quals s’ha de presentar. Quedarà constància en l’expedient mitjançant una diligència, que ha rebut la comunicació o dels intents realitzats. La persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès en el nomenament en el termini màxim d’un dia hàbil a comptar des de la comunicació. Si no manifesta la conformitat dins termini, renúncia expressament al nomenament, no respon al telèfon de contacte que ha facilitat, o es dóna una altra circumstància similar, quedarà exclosa de la borsa i s’avisarà a la següent de la llista.

La borsa tindrà una vigència d’un any, des que es publiqui en el tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament.

En tot cas, l’existència d’aquesta borsa de treball, no enerva la potestat de l’ajuntament de convocar un nou procés selectiu per cobrir la possible vacant.

NOVENA.- Recursos i impugnacions

Tots els actes d’aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública s’han de publicar en el tauler d’anuncis i en la pàgina web municipal www.ajcampos.org.

Contra aquesta convocatòria i aquestes bases, que esgoten la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu, segons l’article abans esmentat i el 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Campos, 30 d’abril de 2020

La Batlessa

Francisca Porquer Manresa

ANNEX I

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ AL PROCEDIMENT SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADOR/A SOCIAL AMB CARÀCTER URGENT A L’AJUNTAMENT DE CAMPOS

(Nom i cognoms) _______________________________ DNI núm. ___________________

Domicili a __________________________________________________________ núm. _____________(Localitat) (carrer, avinguda, plaça, etc.)

Codi postal ___________ Telèfon ________________________________________________ e-mail ____________________________

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria: ______________________________,(Nom de la convocatòria) les bases de la qual van ser publicades: ________________

(BOIB -data i núm-; web municipal -data de l’anunci-, etc.)

Que reunesc totes i cadascuna de les condicions exigides a la base tercera i quarta d’aquesta convocatòria, referides entre d’altres a la data de finalització del termini assenyalat per a la presentació d’aquesta sol·licitud, i que són certes les dades que es consignen en aquesta sol·licitud.

AUTORITZ:

Perquè l’Administració tracti les meves dades personals als efectes que es derivin d’aquesta convocatòria, i em compromet a provar documentalment totes les dades que consten en aquesta sol·licitud.

Per tot l’exposat,

SOL·LÍCIT:

Prendre part en aquesta convocatòria.

__________________________, ______ d____________________ de 20______

[signatura]

SRA. BATLESSA DE L’AJUNTAMENT DE CAMPOS

Sobre L'autor

Articles relacionats

Escriu una Resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.